DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA

OJCZE NASZ..., ZDROWAŚ MARYJO …,

SKŁAD APOSTOLSKI: Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzy-ciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Św. narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 1. GŁÓWNE PRAWD WIARY:.
 2. Jest jeden Bóg.
 3. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 4. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 5. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 6. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 7. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH:
 8. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
 9. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie
 10. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 11. Czcij ojca twego i matkę twoją
 12. Nie zabijaj
 13. Nie cudzołóż
 14. Nie kradnij
 15. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
 16. Nie pożądaj żony bliźniego twego
 17. Nie pożądaj żadnej rzecz bliźniego twego.
 18. 5 WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:
 19. Rachunek sumienia
 20. Żal za grzechy
 21. Mocne postanowienie poprawy
 22. Spowiedź szczera
 23. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
 24. V PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
 25. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 26. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 27. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 28. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia dla IV przykazania: Wszyscy wierni zobowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. - Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźli-wości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

 1. Wymień siedem sakramentów świętych.
 2. Chrzest
 3. Bierzmowanie
 4. Najświętszy Sakrament
 5. Pokuta (spowiedź, pojednania i pokuty)
 6. Namaszczenie Chorych
 7. Kapłaństwo
 8. Małżeństwo
 9. Wymień siedem grzechów głównych?

1) pycha

2) chciwość

3) nieczystość

4) zazdrość

5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6) gniew

7) lenistwo.

 1. Co to jest religia?

Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.

 1. Jaką religią jest religia katolicka?

Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga.

 1. Czym jest wiara?

Wiara jest postawą człowieka wobec Boga, w której bierze udział rozum i wola.

 1. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił?

To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Św. natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament - 46 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem 73 księgi

 1. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze? Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.
 2. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.

 1. Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 1. Co to jest Tradycja?

Tradycja (przekaz z pokolenia na pokolenie) jest to zbiór Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.

 1. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary? Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski.
 2. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy: 1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, 2) z przekonania wszystkich ludów, 3) z własnego sumienia, 4) z Objawienia Bożego.

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia ale także dobry i miłosierny Ojciec)

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 1. Co to jest Trójca Święta?

Jeden Bóg w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty).

 1. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest: a) wieczny - zawsze był, jest i będzie b) wszechmocny - wszystko może czynić co chce c) niezmienny - zawsze jest ten sam d) najmędrszy - wszystko co robi jest mądre i dobre e) święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze g) najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył cały świat?

1) dla chwały swojej 2) dla dobra i szczęścia stworzeń

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 1. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił kochał i służył mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?

Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 1. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi: 1) przez wybrany naród izraelski 2) przez proroctwa mesjańskie

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

 Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.

 1. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?

 Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką - Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem - św. Józef.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż: 1) powiedział o tym Bóg Ojciec 2) zaświadczyli to Apostołowie 3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus 4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam: 1) Ewangelie (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł), 2) historycy rzymscy i żydowscy.

 1. Gdzie i kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta.

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest w Jordanie, trzy lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę. 3 Śmierć na krzyżu. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę, Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu.
 2. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej 2) Rozmnożenie chleba 3) Uzdrowienie paralityka 4) Wskrzeszenie Łazarza 5) Zmartwychwstanie

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”.
 2. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to: a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św. b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga), c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

 1. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów

 1. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli papież, obecnie papież Franciszek

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ: a) ma jednego najwyższego pasterza b) głosi jedną i tę samą naukę c) udziela wszędzie tych samych sakramentów św.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ: a) głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa b) sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św. c) wychował i wychowuje zastępy świętych.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ: a) jest dla wszystkich ludzi b) rozszerza się po całej ziemi c) trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ: a) uczy tego samego co apostołowie b) udziela tych samych sakramentów co oni c) biskupi są prawowitymi następcami apostołów.

 1. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?

Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha Św.

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w 50 dniu od zmartwychwstania, 10-tego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Św. zstępuje na nas?

Duch Św. zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup - ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji twarzy metropolię.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? I kto jest jej biskupem?

Nasza diecezja nazywa się Archidiecezja Warmińska. Biskupem - Ordynariuszem jest arcybiskup Józef Górzyński.

 1. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: a) Matką Boga - Jezusa Chrystusa b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia) c) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem d) Królową Polski

 1. Wymień kilku polskich świętych:

1) Św. Stanisław biskup i męczennik 2) Św. Jan Paweł II 3) Św. Jacek 4) Św. Stanisław Kostka 5) Św. Maksymilian Maria Kolbe

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmieć, sąd, niebo, czyściec, piekło.

 1. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć - to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej.

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 1. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

 10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza.

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „czyń to, co dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na przekroczeniu (świadomie i dobrowolnie) przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na przekroczeniu przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej, niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło), grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.

 1. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest to skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 1. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga. Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 1. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne):

1) roztropność 2) sprawiedliwość 3) wstrzemięźliwość 4) męstwo

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy:

1) grzeszących upominać 2) nieumiejętnych pouczać 3) wątpiącym dobrze radzić 4) strapionych pocieszać 5) krzywdy cierpliwie znosić 6) urazy chętnie darować 7) modlić się za żywych i umarłych.

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała:

1) łaknących nakarmić 2) pragnących napoić 3) nagich przyodziać 4) podróżnych w dom przyjąć 5) więźniów pocieszać 6) chorych nawiedzać 7) umarłych grzebać

 1. Co Bóg nakazuje w I przykazaniu?

Wierzyć Panu Bogu, zaufać Panu Bogu, miłować Pana Boga, czcić Pana Boga.

 1. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty. Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna, wspólnotowa.

 1. Co to jest modlitwa pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska - to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

 1. Co to jest pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III przykazaniu Pan Bóg Nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i odpoczynek świąteczny.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać rodziców, przełożonych i starszych.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie, zdrowie u siebie i u bliźnich.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

 1. W jakim celu Kościół nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 1. Co to jest łaska Boża?

 Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

 1. Jakie są rodzaje łaski?

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone.

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 1. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków. Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 1. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty święte dzielmy na: 1) na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy 2) na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 1. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy? Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.
 2. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 1. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

Wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić, polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną, wypowiadając równocześnie słowa: „NN” - ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 1. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1) pomnaża łaskę uświęcającą 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego 3) daje 7 darów Ducha Świętego 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego:

1) Dar mądrości 2) Dar rozumu 3) Dar rady 4) Dar męstwa 5) Dar umiejętności 6) Dar pobożności 7) Dar bojaźni Bożej

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.: a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania b) spełniać solidnie swoje obowiązki c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św. d) wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
 2. a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św. b) częstą spowiedź i Komunię św. c) systematyczną katechizację d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich e) przez życie na co dzień wiarą.
 3. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez: a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji) b) opuszczanie modlitwy, Mszy św. c) lekceważenie przykazań Bożych.

 1. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego 2) poznać najważniejsze prawdy wiary 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość 7 4) wybrać sobie patrona 5) poprosić świadka do bierzmowania 6) oczyścić duszę z grzechów.

 1. Kto udziela Sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?
 2. a) włożenie rąk przez Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.
 3. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: za nas się ofiarować we Mszy św., w Komunii św. być naszym pokarmem, aby stale przebywać wśród nas.

 1. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami „To czyńcie na moją pamiątkę” - dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 1. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu.

 1. Pod jakimi warunkami możemy przyjmować Komunię św.? Komunię św. możemy przyjmować, gdy: mamy łaskę uświęcającą, czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem), zachowany jest post eucharystyczny - 1 godzinę.
 2. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”. Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.
 2. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 1. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament Namaszczenia Chorych? Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać do ostatniej chwili swego życia).
 2. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów świętych.

 1. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych? Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska).
 2. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą, i nierozerwalne - to znaczy: aż do śmierci.

 1. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone

 

 

 

 

 

 

 

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA

OJCZE NASZ..., ZDROWAŚ MARYJO …,

SKŁAD APOSTOLSKI: Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzy-ciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Św. narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

GŁÓWNE PRAWD WIARY:.

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH:

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją
 5. Nie zabijaj
 6. Nie cudzołóż
 7. Nie kradnij
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego
 10. Nie pożądaj żadnej rzecz bliźniego twego.

5 WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

V PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 3. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 4. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia dla IV przykazania: Wszyscy wierni zobowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. - Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

Wymień siedem sakramentów świętych.

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament
 4. Pokuta (spowiedź, pojednania i pokuty)
 5. Namaszczenie Chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

=============================================================

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 maja 2022

=============================================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .............17.30

    - niedziela .........................8.30

3. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

4. W przyszłą niedzielę 29 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 8 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7. Przypominamy, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spowiedzi i Komunii

    św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najświętszej czyli 12 czerwca. Możliwość spowie-

    dzi w niedzielę przed Mszą św., w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.

8. Spotkania dzieci I-Komunijnych wg. grafiku na naszej stronie. Klasy VIII zapraszamy dziś

     o godz. 16.00.

9. II zapowiedź przedmałżeńska:

      Tomasz Maciej Chrapek, kawaler z Kajkowa 

       Aleksandra Leszczyńska, panna ze Starych Jabłonek.

    I zapowiedź przedmałżeńska

       Marcin Perczyński, kawaler z Ostródy, Parafia NP NMP

       Joanna Alicja Księżopolska, panna z Kajkowa.

          Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest

       zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. Za dwa tygodnie w naszej Parafii uroczystość I Komunii św. podczas Mszy św. o godz. 11.30.

      Rocznica I Komunii św. 12 czerwca o godz. 11.30. 

***

==============================================

        5. NIEDZIELA WIELKANOCNA

15 maja 2022

=============================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - pon.,wto, sob. ................17.30

    - śro.,czw.,ptk. .................15.30

    - niedziela .........................8.30

    - 15 maja o godz.17.00 przy kapliczce na ul. Polnej 20

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

4. Spotkania dzieci I-Komunijnych wg. grafiku na naszej stronie. Klasy VIII zapra-

    szamy za tydzień o godz. 16.00.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Tomasz Maciej Chrapek, kawaler z Kajkowa 

     Aleksandra Leszczyńska, panna ze Starych Jabłonek.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest

     zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. Zapraszamy na Piknik Patriotyczny w sobotę 21 maja od godz. 16.00 w ośrodku 

     salezjańskim Kaczory.

7. Kończymy wizytę duszpasterską rodzin katolickich.

ZAGADNIENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ. BIERZMOWANIE 2022

1. Co łączy wszystkich chrześcijan ? Główne wyznania chrześcijańskie.

 Chrzest, wiara w Boga w Trójcy, Jezus Chrystus jako Syn Boży i Zbawiciel, Pismo św. źródłem wiary, modlitwa. Katolicy (rzym. i grek.), prawosławni, ewangelicy, baptyści, anglikanie, metodyści.

2. Wymień i krótko omów 3 nabożeństwa okresowe.

Roraty, Droga krzyżowa, Różaniec, Gorzkie Żale, nab. majowe i czerwcowe.

3. Jakie znaczenie mają kolory w liturgii? Kiedy są używane?

Wskazują na charakter i znaczenie danej liturgii.

Biały /złoty lub odcienie jasne): światło, radość, czystość, nastrój świąteczny Używany: w Okresie Narodzenia Pańskiego; w Okresie Wielkanocy; w święta i wspomnienia Chrystusa Pana, z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego Męki; w święta i wspomnienia Najświętszej Maryi Panny; w święta i wspomnienia Aniołów oraz Świętych, którzy nie byli męczennikami; w Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada); w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca); w Święto św. Jana Ewangelisty (27 grudnia); w Święto Katedry św. Piotra (22 II); w Święto Nawrócenia św. Pawła (25 I).

Czerwony: kolor krwi, ognia, miłości, męczeństwa, królewski. Niedziela Palmowa; w Mszach ku czci Męki Pańskiej; w Niedzielę Męki Pańskiej; w Wielki Piątek; w święta Krzyża Świętego; w Niedzielę Zesłania Ducha Św.; w główne święta Apostołów i Ewangelistów; w dni wspomnienia św. męczenników.

Fioletowy kolor pokuty i nadziei. Używany: okres Adwentu; okres Wielkiego Postu; podczas Mszy św. pogrzebowych.

Zielony: kolor nadziei, sprawiedliwości, odrodzenia duchowego i życia. Używany: w niedziele zwykłe; dni powszednie okresu zwykłego w ciągu roku.

 Różowy: kolor radości ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.  Używany: III Niedziela Adwentu (Gaudete); IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare).

Czarny:smutek, żałoba.

4. Jak chrześcijanin przeżywa Wielki Post i Adwent ?

Modlitwa, słuchanie i lektura Pisma św., nab. okresowe, spowiedź i Komunia, uczestnictwo w rekolekcjach, powstrzymanie się od zabaw. Przygotowanie do duchowego przeżycia świąt.

5. Jakie czyny sprzeciwiają się wyłącznej miłości Boga ? /I przykazanie/

Stawianie nad miłość do Boga ludzi, rzeczy, ideologii .... . Bałwochwalstwo (oddawanie czci rzeczom lub bożkom), zabobony (coś co może „wpływać na nasze życie”), świętokradztwo, horoskopy, wróżby, uwielbienie dla osób, ideologii, pieniądz lub władza jako cel życia.

6. Co to znaczy dobrze świętować dzień święty ? /III przykazanie/

Oddanie czci Bogu, świętowanie zmartwychwstania lub innej ważnej prawdy. Oderwanie się od pracy jako czegoś co może zniewalać, czas na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego na Mszy św., pogłębienie więzi rodzinnych i społecznych. Regeneracja duchowa i fizyczna.

7. Jak okazujemy szacunek wobec rodziców i przełożonych ? /IV przykazanie/

Szacunek i posłuszeństwo wobec słów i poleceń rodziców, pomoc w domu w miarę możliwości, modlitwa za rodziców, nie używanie słów mogących dotknąć rodziców, okazywanie miłości i szacunku w słowach i czynach. W przyszłości troska i pamięć, w razie potrzeby pomoc w starości.

8. Co sprzeciwia się świętości życia ludzkiego ?

Tylko Bóg jest Dawcą życia. Musimy dbać o życie swoje i innych, np. jazda samoch. w trzeźwości i wg   przepisów, badanie zdrowia, nie narażanie zdrowia lub życia. Morderstwo, aborcja czyli morderstwo nienarodzonych, eutanazja, narkomania, alkoholizm, inne nałogi.

9. Kiedy grzeszymy myślą, słowem i czynem przeciw nakazowi czystości? /VI przykazanie/

Seksualność dla okazywania miłości małż. i prokreacji. Kiedy świadomie i dobrowolnie myślimy o rzeczach nieczystych, pragniemy czynić coś co jest nieczyste. Współżycie przedmałżeńskie i zdrada małż. Masturbacja, Pedofilia, dobrowolny homoseksualizm i jego praktykowanie. Pornografia, kawały sex., niezachowanie przez czyny lub ubiór przyzwoitości.

10.    Które czyny są przeciwne życiu w prawdzie ? /VIII przykazanie/

Świadome mówienie nieprawdy jest grzechem ciężkim. Kłamstwo, oszustwo, krzywoprzysięstwo, fałszywe pochlebstwo, plotki, oczernianie, ściąganie lub używanie czyjejś twórczości jako swojej.

11.    Znaczenie i udzielanie chrztu, cechy i obowiązki rodziców i chrzestnych.

Chrzest łaską i zadaniem. Ważna jest wiara  i intencja oraz słowa: „ Ja ciebie chrzczę....” oraz 3 x obmycie dziecka wodą. Rodzice i chrzestni świadomie, poprzez słowa czyny, przykład wiary prowadzą dziecko do wiary.

12.    Kiedy i kto przyjmuje namaszczenie chorych ? Przygotowanie domu chorego.

Gdy chory jest długi czas niesprawny lub stan jest dość niepokojący lub zawsze gdy prosi. Można też osobie nieprzytomnej. Krzyż, świece, biały obrus, woda św.

13.    Jakie warunki powinni spełnić przygotowujący się do małżeństwa ?

Decyzja dojrzała, świadomość celów małżeństwa (pomoc i okazywanie miłosci oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa)i jego godności (nierozerwalne i święte). Min. 3 m-ce przed ślubem zgłoszenie, protokół (czy nie ma przeszkód), szczera spowiedź I i II, przez modlitwę i rozmowę przygotowanie się do sakramentu.

14.    Kiedy nie możemy i powinniśmy przystąpić do Komunii św. ?

  Stan łaski uświęcającej. Jak najczęściej, szczególnie w okresie wielkanocnym.

15.    Co to znaczy być chrześcijaninem?

Pełnić wolę Bożą i głosić wiarę słowem i czynem, dawać świadectwo, Bóg na 1 miejscu, żyć miłością, być wolnym w Chrystusie....

16.   Uzasadnij wybór patrona(nki) twojego bierzmowania – żywot i w czym chcę go /ją/ naśladować /pisemnie i ustnie/.

=========================================

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA

 "DOBREGO PASTERZA" - 8 maja 2022

=========================================

1. 4. Niedzielę Wielkanocną obchodzi Kościół jako Niedzielę Dobrego Pasterza. Prośmy

    Jezusa – Najwyższego Pasterza - o dobrych pasterzy dla Kościoła. Módlmy się o nowe

    powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....15.30

    - sobota ........................17.30

    - niedziela ...……............8.30

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

5. Dziś spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30 oraz klas VIII o godz. 16.00.

6. 13 maja, w piątek, Sanktuarium NMP Fatimskiej w Lubajnach zaprasza na pierwsze w tym

    roku nabożeństwo fatimskie. Główna Msza św. z procesją fatimską o godz. 20.00. Autobus

   z Kajkowa o godz. 19.05.

7. Rocznica I Komunii św. w niedzielę 29 maja, I Komunia św. w naszej Parafii 5 czerwca.

8. Kolejna część wizyty duszpasterskiej.

9. Msze św. w dni powszednie o godz. 16.00.

***

================================

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

 "BIBLIJNA" - 1 maja 2022

================================

1. W 3. Niedzielę Wielkanocną obchodzimy w Kościele Niedzielę Biblijną. Rozpoczyna

    ona 14. Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Posłani z darem pokoju Jezusa

   zmartwychwstałego”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie 

   znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

2. Rozpoczęliśmy maj – miesiąc radosnej modlitwy za wstawiennictwem Najśw. Maryi

    Panny. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

    * 1 maja pod kapliczką o godz. 17.00

    * 2 maja, piątek i sobota o godz. 17.30

    * niedziele i 3 V .....................…......8.30

    * środa i czwartek ........ 15.30

3. 2 maja dzień flagi biało-czerwonej.

4. Kościół katolicki w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Kró-

    lowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry

    przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece

    Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Modlimy się za naszą Ojczyznę i

   Polaków na całym świecie. Zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

 5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł oraz "Mały

     Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Na działalność charytatywną Caritas Warmińskiej zebrano  855 zł.

7. Dziś spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30. Za tydzień kl. VIII o 16.00.

8. II zapowiedź przedmałżeńska:

     Alan Zbigniew Szymański, kawaler 

     Inez Zofia Nowakowska, panna oboje z Kajkowa.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest

     zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

9. W tym tygodniu przypada 1. piątek maja. Wizyty u chorych w czwartek i piątek po godz.

     9.00. Spowiedź przed Mszą św.

10. Wizyta duszpasterska rodzin katolickich w tym tygodniu.

***

==================================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 24 kwietnia 2022

=================================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwych-

   wstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg  jest Miłością, że nas

   kocha i przebacza. Dziękujemy za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty.

   Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić

   i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. Dziś o godz.14.45

    zapraszam na Godzinę Miłosierdzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Ofiary z

    tacy na Caritas Warmińską.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spowiedź, Komunia

   św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do grzechu) oraz odmó-

   wienie modlitwy ku czci Bożego Miłosierdzia.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

5. Dziś spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30.

6. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Alan Zbigniew Szymański, kawaler 

     Inez Zofia Nowakowska, panna oboje z Kajkowa.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest

     zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Wizyta duszpasterska rodzin katolickich w tym tygodniu.

8. Msza św. w poniedziałek, wtorek i piątek o godz.9.00. W środę Mszy św. nie będzie.

8. Odeszła do Boga śp. Ewa Irena Grochalska. Odmówmy "Wieczny odpoczynek racz

     Jej dać Panie...".

***

=======================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

          ZIEMOWIT JÓZEF KACZMAROWSKI

         syn Roberta i Katarzyny

        ***

          23 kwietnia 2022 r.

          został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

         *******

==============================

ODESZŁA DO BOGA

==============================

ŚP.

EWA IRENA GROCHALSKA

zmarł 17 kwietnia 2022 r. w wieku 70 lat

***

        POGRZEB 20 kwietnia 2022 r., środa

             ok. 12.05 wyprowadzenie z domu pogrzebowego Syriusz

ok. 12.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 13.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Ewy

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Brzydowie

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

UROCZYSTOŚĆ 

I KOMUNII ŚW.

5 czerwca 2022 g. 11.30

 

I  KOMUNIA 2022 – FUNKCJE

LITURGIA SŁOWA

I CZYTANIE - MARCEL S.

PSALM - ALICJA K.

 II CZYTANIE - KAROL C.

 

MODLITWA WIERNYCH

1 -NATALIA Ż.

2 -SZYMON-

3 -WERONIKA W.

 

 D A R Y   

KOMENTARZ - ADAM G.

1 ŚWIECA .2 BIAŁA SZATA .

3 CHLEB .4 WINO I WODA

5 KWIATY .6 DAR OŁTARZA.

7 SERCA .8 ZESZTY 9 CHLEBY 

 

W I E R S Z E :

PRZED I KOMUNIĄ - JAKUB SZ.

 

PODZIĘKOWANIA:

 BOGU 1 - ALICJA---

             2 - MICHAŁ

 

RODZICOM 1 - ADAM

                     2 - NATALIA

 

KS. PROB.  1 - LENA 

                     2 - MARCEL

 

KATECHETOM 1 KAROL

                          2 NATALIA bez wiersza..   

          

PROŚBA RODZICÓW:

OJCIEC - GIZA-----             

MATKA - GIZA ------

 

LINKI DO PIEŚNI 

1. Oto jest dzień

https://m.youtube.com/watch?v=Md1HbV4uoSY&feature=share

2. Ofiaruję Tobie Panie mój

https://m.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw&feature=share

3. Jam dzieckiem Twym

https://m.youtube.com/watch?v=6a5EtiVc2xU&feature=share

4. Dziękuję wam

https://m.youtube.com/watch?v=2J8HYq1h8p8&feature=share

6. Uroczysty dzień Komunii

https://m.youtube.com/watch?v=BguYv2YI_ZE&feature=youtu.be

 

CZYTANIA


Czytanie z Dziejów Apostolskich

    Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

    Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

       Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

                                                       OTO SŁOWO BOŻE

Psalm

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

   Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

    Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

   Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

                                                       OTO SŁOWO BOŻE

MODLITWA WIERNYCH

1 PROŚBY ===================================

1. Módlmy się za Kościół święty, aby zgodnie z wolą Chrystusa z radością gromadził się na sprawowanie Najświętsze Ofiary. Ciebie prosimy.

2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, arcybiskupa Józefa, biskupów i kapłanów, aby poprzez przekazywanie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii prowadzili lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy.

2. PROŚBY ================================

3. Módlmy się za chorych, cierpiących, za dzieci, którym brak jest miłości rodzicielskiej, aby doznali pomocy dobrych ludzi i miłości Bożej. Ciebie prosimy.

4. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły w tym roku po raz pierwszy do Komunii świętej, aby trwały w łasce i umacniały swoją miłość do Boga i ludzi. Ciebie prosimy.

3. PROŚBY ================================

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli się radować oglądaniem Chrystusa w niebie. Ciebie prosimy.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z uczestnictwa we Mszy św. czerpali łaskę do życia zgodnego ze Słowem Bożym. Ciebie prosimy.

 

PODZIĘKOWANIE BOGU - 1

„Otwórz, Jezu, otwórz proszę!

Ja serduszko ci przynoszę!”

- do Jezusa tak wołałem,

na spotkanie z Nim czekałem.

No i chwila przyszła ta!

 

Wyszedł Jezus – Ukochanie

Na tę ucztę, na spotkanie.

Rozpłakali się Tatusie,

rozpłakały się Mamusie,

powitali Boga z nami

z wielką chwałą, szczęścia łzami.

PODZIĘKOWANIE BOGU - 2

I za chwilę stał się cud

świadkiem jego cały lud –

w serduszka mojego progi

wszedł Pan Jezus Słodki, Drogi.

Czyste, dusza ma

- nie zapomnę tego dnia!

Ile szczęścia przeżywałem,

Gdy Cię, Jezu, przyjmowałem.

 

Więc za te  skarby nieocenione

Dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,

Obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

 

PRZED I KOMUNIĄ

Serce me ptakiem wzlata,

Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze –

Jak przyjaciel, jak mój brat:

Łaską Chleba z Wieczernika

Blaskiem rozpromieniasz świat.

Serce moje jak skowronek

Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:

Jezus, Bóg mój już się zbliża –

Jego Ciało, Boska Krew.

 

PODZIĘKOWANIE KATECHETOM

Dziękujemy katechetom,

Którzy nas uczyli

Jak się przygotować

Do tej wielkiej chwili.

 

Za to, że nam wskazywali

Drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

Umiłowany – Jezus –Bóg

W Najświętszej Hostii bieli –

Zstąpił w me serce dzisiaj sam,

By życie ze mną dzielić.

Księże Proboszczu, dzięki Ci

Za pracę, trud, staranie,

aby Bóg w Hostii był od dziś

naszego życia Panem

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 2

Ten co dziś głębię naszych serc

Napełnił swoim blaskiem –

Niech w Twą modlitwę, w pracę Twą –

zejdzie pożarem łaski.

Za każdy gest Twój, każdą myśl,

Wielbiące Jego chwałę –

Niech Cię nagrodzi dobry Bóg

Radością nieprzebrzmiałą.   

PODZIĘKOWANIE RODZICOM – 1

 Gdy byłem maleńki

Do chrztu mnie przynieśliście,

Gdy mówić zacząłem

Pacierza mnie uczyliście.

Dziś gdy Jezusa w swym sercu mam

Do Was, Rodzice, z podziękowaniem zwracam się

I oczy moje do nieba wznoszę:

O błogosławieństwa dla Was proszę.

Za wszystkie prace, Trudy starania,

Za wychowanie i dobroć Waszą,

Tatusiu i mamusiu niech Bóg was wynagrodzi. 

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM - 2

Ręce Ci całuję, moja mamusiu droga

Za twoje troski i Twoje starania.

Za to żeś mnie kochać nauczyła Boga,

Przyjmij dzisiaj gorące podziękowanie.

 

I Tobie, drogi tatusiu dziękuję,

Za Twoje serce, za trudy i znoje.

Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,

Tylko całuję drogie ręce Twoje.            

 

Prośba Rodziców przed I Komunią św.

 

Przewielebny Księże Proboszczu!

Ojciec:

     Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To święte Boże Życie, które otrzymały na chrzcie świętym, staraliśmy się w nich podtrzy- mywać i rozwijać.

      Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go  swym dziecięcym sercem.

Matka:

   Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła, prosimy Ks. Proboszcza, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Św.

     Prosimy też o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci trwały w wierze naszych Ojców, w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:

    Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi, uczynię to zatem z wielką radością.

     Kochani Rodzice!

     Czy możecie utwierdzić mnie w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec:

 Tak.     Dzieci te są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym

Kapłan:

Bogu niech będą dzięki! Niech  więc  przystąpią  Ci,  którzy  pragną  przyjąć  Chrystusa  w  Pierwszej Komunii Świętej.

 

DARY – I KOMUNIA ŚW.

    Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą cześć i chwałę.  Bądź uwielbiony za bogactwo i wspaniałomyślność Twoich dzieł.

 

 1. Oto płonąca ŚWIECA, .. która jest symbolem Chrystusa – światłości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świętego.

 

 1. Przynosimy Ci Panie Jezu BIAŁĄ SZATĘ ..– którą otrzymaliśmy podczas Chrztu świętego - symbol czystości naszego serca i radości oraz łaski, którą odnowiłeś w nas w sakramencie pokuty.

 

 1. Przyjmij Panie ten CHLEB ..– owoc wielu rąk i codzienny nasz pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.

 

 1. Przyjmij Panie to WINO i WODĘ .. przemień je w Krew Twojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.

 

 1. Oto KWIATY,.. symbol naszej wdzięczności i podziękowania. Pomóż nam zachować serca czyste i piękne.
 1. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA... Niech on będzie znakiem naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.

 

 1. Przynosimy Ci Panie nasze ZESZYTY do nauki religii, owoc całorocznej pracy w szkole na katechezie i domu z naszymi rodzicami, którzy nam pomagali.

 

 1. Ofiarujemy Ci Panie SERCA w darze. Przedstaw je najlepszemu Ojcu i pomóż nam zawsze pełnić Jego świętą wolę

   9. Oto CHLEBY, dar Twojej dobroci, dziś podzielimy je dzisiaj prosząc aby nam go nigdy nie zabrakło.

 

 

=======================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

          IGNACY GRZYBICKI

         syn Tomasza i Anny

        ***

          18 kwietnia 2022 r.

          został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

         *******

=======================================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 17 kwietnia 2022

=======================================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając najważniejszą prawdę

    naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż zmartwychwstał. Jezus wnosi nadzieję i

    radość w serca swoich uczniów wszystkich wieków, także w ten trudny czas, który

    obecnie przeżywamy. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i 11.30.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez które uwielbiamy

   miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił nam w ofierze swojego Syna. O obchodzenie tego

   święta prosił Jezus przez św. s. Faustynę. Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na no-

    wennę przed Świętem Miłosierdzia. 

4. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować kościół na święta

   Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii Hóflich za czuwanie nad kościołem i

   zaangażowanie w porządki, za troskę: o bieliznę liturgiczną p. Teresie Horbajczuk, o 

   obrusy p. Irenie Stępkowskiej oraz szczególnie p. Danucie Kucharczuk, której pragniemy

    podziękować za wiele lat posługiSzczególnie dziękuję Szafarzom  i ministrantom za

    pomoc w liturgii.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Do nabycia jest nowy świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" za 8 zł.

7. Kolejne spotkanie kl. VIII przed bierzmowaniem za tydzień o godz. 16.00.

8. Wizytacja kanoniczna Abpa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego w niedzielę 

   19 czerwca. Plany budowlane i porządkowe.

9. Od czwartku wielkanocnego rozpoczynamy kolejny etap Wizyty Duszpasterskiej.

   21 IV czwartek od 16.00 ul. Henrykowska 1-13 npa.

   22 IV piątek od 16.00 ul. Henrykowska 15-25 npa.

   23 IV sobota od. 9.30 ul.Kajki

10. W naszym kościele mamy już komplet poduszek na siedziska ławek. Dziękuję za ofiary,

    które złożyliśmy na ten cel /12 poduszek/. 

11. W czwartek i piątek Msze św. o godz. 9.00.

 

Na stole nakrytym białym obrusem umieszcza się księgę Pisma św.,

zapaloną świecę i poświęcone pokarmy.

Modlitwom przewodniczy ojciec lub matka rodziny,

albo najstarszy wśród zebranych. 

Dziecko zapala świecę mówiąc: Światło Chrystusa. 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

Głowa rodziny rozpoczyna modlitwę: W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Następnie odmawia modlitwę:

Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel

nam radości Twego Zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja! Alleluja!

Wszyscy odpowiadają: Alleluja! Alleluja! 

Śpiewamy pieśń: Zwycięzca śmierci  

WPROWADZENIE 

Głowa rodziny: Z radością gromadzimy się dzisiaj w

naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować

pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i

pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli

świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie

i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie:

"Pan rzeczywiście zmartwychwstał!" Ogarnijmy myślą i

sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących

i zmarłych. Z szacunkiem, w postawie stojącej, wysłuchajmy

słów Ewangelii według św. Łukasza opisującej spotkanie

Chrystusa Zmartwychwstałego w poranek wielkanocny

i posiłek z uczniami.

Następnie ojciec lub ktoś z rodziny czyta fragment Ewangelii:

FRAGMENT EWANGELII                                                                                        Łk 24, 36-43 

       "A gdy rozmawiali o tym co się stało, Jezus sam stanął pośród nich i

rzekł do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że

widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i

dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na

moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych

słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości

jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie

tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

Wziął i jadł wobec nich".                

 

WSPÓLNE PROŚBY 

       Do Chrystusa, który pokonał śmierć i zmartwychwstając

otworzył nam bramy wieczności zanieśmy nasze modlitwy:

 • Panie Jezu Zmartwychwstały, udziel naszej rodzinie daru miłości zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz szczęściem przyjaciół naszej rodziny i wszystkich, którzy nam pomagają. Ciebie prosimy.
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz dobrym zdrowiem wszystkich chorych i cierpiących w naszej rodzinie. Ciebie prosimy ....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz radością wszystkich samotnych i smutnych tego poranka. Ciebie prosimy....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, oddal od naszej rodziny wszystkich naszych wrogów i nieprzyjaciół aby nie wyrządzili nam żadnej krzywdy i szkody. Ciebie prosimy....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, uchroń naszą rodzinę od kłótni, sporów i nienawiści, i daj abyśmy zawsze umieli sobie przebaczyć. Ciebie prosimy ....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, błogosław naszej rodzinie i opiekuj się nami podczas wykonywania naszych codziennych obowiązków. Ciebie prosimy ....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz chwałą zmartwychwstania, wszystkich naszych zmarłych ....... krewnych, bliskich i znajomych Ciebie prosimy.....
 •                                              Wszyscy:   Ojcze nasz...

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM 

     Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed swoją męką i śmiercią poleciłeś

uczniom przygotować paschalną wieczerzę; w dzień Zmartwychwstania

przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym

wieczorem przyszedłeś do jedenastu Apostołów, by spożyć z nimi posiłek.

Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność w naszej rodzinie

podczas świątecznych posiłków w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy

mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen. 

Składamy sobie życzenia, w czasie których dzielimy się jajkiem - symbolem życia.

Śpiewamy pieśni wielkanocne.

MODLITWA PO ZAKOŃCZENIU POSIŁKU 

     Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas

zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci.

Niech będzie błogosławione Imię Twoje przez zmartwychwstałego

Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

========================================

NIEDZIELA PALMOWA czyli

MĘKI PAŃSKIEJ - 10 kwietnia 2021

========================================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeżywania wielkich wydarzeń i

   tajemnic naszej wiary. Niech te dni będą pełne skupienia i modlitwy. Od czwartku wieczorem

   będziemy celebrować misteria Triduum Paschalnego.

2. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi nas z grzechów są rekolekcje

   wielkopostne, które dzisiaj rozpoczynamy w naszej Parafii. Nauki głosi o. Mateusz Stachowski

   OFM Conv. Módlmy się o światło Ducha św. dla o. Rekolekcjonisty i każdego z nas. Przez dobry

    rachunek sumienia i szczerą spowiedź przygotujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmart-

    wychwstania Pańskiego. Program rekolekcji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" w cenie 8 zł z płytą CD z Biblią

    oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł.

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz. 15.00.

7. Dziękuję za ofiary na poduszki do ławek.

8. Dzieci w Wlk. Sobotę mogą przynosić zdjęcia zasłoniętego krzyża.

9. Stowarzyszenie "...By Świat usłyszał" zaprasza na młodzieżowe przedstawienie Misterium Męki

   Pańskiej, które odbędzie się w ostródzkim zamku dzisiaj  o godz. 16.00.

10. Dalsza część wizyty duszpasterskiej po świętach Zmartwychwstania Pańskiego.

 

images/obrazy/niedziela-palmowa.jpg

 

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

=============  

WIELKI WTOREK  

============= 

WIELKA   ŚRODA

=============   

 

18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

„versus Deum /ad orientem/”

Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się

od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

        10.00 - 12.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

        14.30 - 16.00 Adoracja, Koronka do Bożego Miłosierdzia

                             i Droga Krzyżowa

        17.00 - 18.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

         18.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

  

          10.00 - 13.15  Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

10.00           11.00           12.00 

13.00         16.00

          14.30 - 16.00 Adoracja i Godzina Miłosierdzia

          18.00 - 18.45 - Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

          19.00 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania 

do 21.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu  

           

7.00 Msza św. rezurekcyjna 

  11.30 Msza św. wielkanocna

 .............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00 i 11.30

***

 

====================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

==================================== 

          ALICJA TRZCIŃSKA

         córka Daniela i Anny

        ***

          3 kwietnia 2022 r.

          została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

         *******

============================================

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

3 kwietnia 2022

===========================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy tajemnicę męki

   i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy te dwa tygodnie, wyciszmy się

   i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia. Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i

   pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy

   na majestat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

    także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2.  Zapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Postu:

- DROGA KRZYŻOWA – piątek .......... 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...............8.25

3. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed Mszami św. poś-

    więcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji czyli opisu Męki Pańskiej.

4. W środę Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

5. W piątek 8 kwietnia o godz. 20.00 z kościoła NP NMP do kościoła św. Dominika

    Savio wyruszy droga krzyżowa ulicami Ostródy. Zapraszamy Parafian do niesienia

    krzyża od stacji 6. do 7. Zapraszamy.

6. W Niedzielę Palmową rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do

   Wielkiego Wtorku. Nauki wygłosi o. Mateusz Stachowski  OFM Conv./franciszkanin/.

7. Dzisiaj i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu 

   Pańskiego.

8. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" w cenie 8 zł oraz

   "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł.

9. Spotkanie przed I Komunią dziś po Mszy św. o 11.30, za tydzień spotkanie kandydatów

    do bierzmowania o godz. 15.00.

10. Sołectwo Kajkowo zaprasza na zebranie w piątek, 8 kwietnia, o godz.17.00 do Hotelu

     Sajmino. Spotkanie z wójtem Bogusławem Fijasem. Tematy: inwestycje /szkoła/, rozwią-

     zania komunikacyjne i remont dróg.

11. Za tydzień ofiary z tacy na poduszki do ławek.

12. Odszedł do Boga śp. Jerzy Wawrzyniec Kubik.

***

==============================

ODSZEDŁ DO BOGA

==============================

ŚP.

JERZY WAWRZYNIEC KUBIK

zmarł 27 marca 2022 r. w wieku 78 lat

***

        POGRZEB 29 marca 2022 r., wtorek

          ok. 11.05 wyprowadzenie z domu pogrz. "Syriusz"

             ok. 11.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Jerzego

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Chrobrego/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

====================================

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"LAETARE" 27 marca 2022

====================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus pozwala nam zrozumieć nasze błędy, abyśmy z pokorą

    powrócili do domu kochającego Ojca. Niedziela "laetare" to niedziela radości w czasie

    pokuty, radości Ojca w niebie i nas Jego dzieci. Za tydzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2.  Zapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Postu:

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież….................16.50

     * dorośli ................................ 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........8.30

3. Od poniedziałku do czwartku Msze św. o godz.15.00. 

4. W tym tygodniu przypada I piątek marca. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od

    godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.35.

5. Propozycja pielgrzymki do sanktuarium w Głotowie 9 kwietnia samochodami

    osobowymi.

6. Za tydzień i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty  i dekoracje do Grobu 

    Pańskiego.

7. W Niedzielę Palmową rozpoczniemy Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii.

    Potrwają do Wielkiego Wtorku /10-12 kwietnia/. Nauki wygłosi o. Mateusz Stachowski 

    OFM Conv. /franciszkanin/.

8. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

9. Dzisiaj po Mszy św. o 9.00 spotkanie Żywego Różańca., zaś o godz. 16.00 spotkanie kan-

     dydatów do bierzmowania.

10. Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w Niebie zawiadamiamy, że w dniu 22 marca

     2022 r. zmarł w 93. roku życia, 66. roku kapłaństwa i 40. roku biskupstwa Ś+P JEGO

     EKSCELENCJA ARCYBISKUP SENIOR ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ EDMUND

     MICHAŁ PISZCZ. Biskup Pomocniczy Diecezji Chełmińskiej (1982-1985), Administrator

      Apostolski sede plena Diecezji Warmińskiej (1985-1988), Biskup Diecezji Warmińskiej

      (1988-1992), Arcybiskup Metropolita Warmiński (1992-2006), Arcybiskup Senior Archi-

       diecezji Warmińskiej (2006-2022). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

11. Paczki dla Ukrainy bardzo proszę dostarczyć do kościoła do środy.

12. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego poświęcono figurę św. Joanny Beretty Molli - 

    lekarki i matki, która poświęciła swoje życie, aby urodzić córkę. Jest to dar Natalii i Kornela

    Andrzejewskich oraz ich przyjaciół.

***

 

=================================================

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

20 marca 2021

=================================================

1. W Wielkim Poście Jezus wzywa nas do nawrócenia, abyśmy mogli znowu przynosić 

     dobre owoce naszej wiary. Pamiętajmy: nie odkładajmy nawrócenia na później.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50       * dorośli .....17.30 

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

4. Dzisiaj kolejne spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz.11.30.

5. Dziękuję za ofiary na cele budowlane. Na ogrzewanie kościoła zebrano 812,01 zł,

     rachunek 1149,45 zł. Na pomoc misjonarzom zebraliśmy do puszki 287 zł.

6. Propozycja pielgrzymki do sanktuarium w Głotowie 9 kwietnia samochodami

    osobowymi.

7 . WIZYTA DUSZPASTERSKA w tym tygodniu: 

    21 III pon. 16.00 ul Polna 1-14

    22 III wto. 16.00 ul. Polna 15 - 21

    23 III śro. 16.00 ul. Polna 22 - 26

    24 III czw 16.00 ul. Szkolna

    26 III sob 10.00 ul. Kwiatowa

8. W piątek 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości

    Życia. Będziemy mogli podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na

    Mszy św. o godz. 18.00 poprzez objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu

    poczętego dziecka przed narodzeniem, którego przyjście na świat jest zagrożone

    z różnych przyczyn, szczególnie z powodu grzechu aborcji. Polega na codzien-

     nym odmawianiu w i intencji jednego dziecka jednego dziesiątka różańca wraz

    ze specjalną modlitwą przez 9 miesięcy.

9. "Paczka dla Ukrainy" to ogólnopolska akcja Caritas. Chodzi o przygotowanie

    paczek dla rodzin z Ukrainy /na wzór paczek, które w czasach PRL-u były

   wsparciem dla polskich rodzin/. Chętnym do włączenia się w tę akcję dostarczymy

    wymiarowe kartony z Caritas oraz listę artykułów, które można zapakować. Waga

    paczki nie może przekraczać 18 kg. Może to robić wiele osób i rodzin. Chodzi o

    skuteczną pomoc. Instrukcję pakowania i listę artykułów znajdziemy na stronie

     naszej Parafii i ulotkach.

10. W poniedziałek i środę Msza św. o godz. 10.00. We wtorek Mszy św. nie będzie.

11. Odszedł do boga śp. Kazimierz Adam Kowalczuk. "Wieczny odpoczynek racz

     Mu dać Panie!".

***

==============================

ODSZEDŁ DO BOGA

==============================

ŚP.

KAZIMIERZ ADAM KOWALCZUK

zmarł 16 marca 2022 r. w wieku 73 lat

***

        POGRZEB 22 marca 2022 r., WTOREK

             ok. 11.25 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Kazimierza

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Chrobrego/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

> PACZKA DLA UKRAINY <

ogólnopolska akcja Caritas

PACZKA DLA UKRAINY jest akcją stworzoną w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Skala kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków. Kobiety z dziećmi, czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego nie mają co dać dzieciom do jedzenia.

Ideą akcji jest tworzenie przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, gotowych paczek, które będą przekazywane rodzinom na Ukrainie.

Instrukcja przygotowania Paczki: 

1. Produkty należy zapakować do kartonu o wymiarach: 53 cm x 40 cm x 26 cm (są w parafii).

Ważne, żeby karton był sztywny, o równych ściankach (bez wystających czy krzywych boków), dający się zakleić (kartony będą pakowane na palety! jeśli nie będą jednorodne, logistyka będzie bardzo utrudniona).

2. Każda paczka powinna być zapakowana do pełna artykułami z listy (poniżej), musi być zamknięta i zabezpieczona.

3. Paczka nie może ważyć więcej niż 18 kg.

4. DO PACZKI NALEŻY WKŁADAĆ TYLKO PRODUKTY z LISTY.

5. Do paczki można dołączyć przygotowany przez Caritas list (w parafii) lub inne słowa otuchy i wsparcia.

6Przygotowana paczka powinna być gotowym zestawem produktów (wypełnionym do pełna i bez potrzeby uzupełnienia)możliwym do przekazania rodzinie na Ukrainie.

Paczki nie będą przepakowywane !

Prosimy o odpowiedzialne potraktowanie zawartych instrukcji.

 

Paczkę należy przekazać do

Parafii Św. Moniki - do kościoła

*************************************

      Skład pojedynczej paczki: 

L.p.

Nazwa produktu i wielkość opakowania

Liczba opakowań

1

makaron (500 g)

1

2

ryż/kasza (torebki, 4x100 g)

2

3

cukier 1 kg

1

4

konserwy/puszki mięsne/pasztet (300 g)

3

5

herbata (40 torebek)

1

6

pieczywo chrupkie

2

7

mleko UHT (1 litr)

2

8

zupy Instant

4

9

owsianki instant (w saszetkach)

4

10

orzechy/bakalie (200 g)

2

11

batony energetyczne/owsiane/museli (sztuka)

4

12

paluszki, krakersy (100 g)

2

13

dania gotowe o długim terminie przydatności (słoik, 800 g)

2

14

kaszki dla dzieci (200 g)

2

15

słoiczki dla dzieci (obiadki)

4

16

soczki dla dzieci (w plastikowej butelce, 330 ml)

2

17

musy owocowe (tubki/saszetki)

2

18

biszkopty (120 g)

1

19

szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci (500 ml)

1

20

papier toaletowy (8 rolek)

1

21

chusteczki higieniczne (wagon = 10 małych opakowań)

1

22

chusteczki nawilżone

2

23

podpaski (cienkie, ze skrzydełkami)

1

24

mydło w kostce

2

25

szczoteczka do zębów

2

26

pasta do zębów

1

27

żel pod prysznic (zapach uniwersalny, max. 500 ml)

1

28

szampon (zapach uniwersalny, max. 500 ml)

1

29

plaster z opatrunkiem do cięcia na tkaninie (1 metr)

2

30

woda utleniona (100 g)

2

31

grzebień/szczotka do włosów

1

32

żel antybakteryjny (max. 100 ml)

2

33

świeca (300 g)

5

34

zapałki (pudełko)

5

==============================

ODSZEDŁ DO BOGA

==============================

ŚP.

LESZEK JERZY JAHNS

zmarł 11 marca 2022 r. w wieku 66 lat

***

        POGRZEB 17 marca 2022 r., czwartek

          ok. 11.05 wyprowadzenie z domu pogrz. "Charonn"

             ok. 11.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Leszka

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

=================================================

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

13 marca 2021

=================================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany życia i nawrócenia.

    Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku sumienia i dążeniu do głębszego poznania

     nauki Ewangelii.

2. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy, postu i solidarności z

    misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50       * dorośli .....17.30 

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

4Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 8 zł oraz

   "Gość Niedzielny" extra o św. o.Pio za 10 zł.

5. Dzisiaj kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o godz.11.30.

6. Za tydzień taca na cele budowlane.

7. Propozycja pielgrzymki do sanktuarium w Głotowie 9 kwietnia samochodami

    osobowymi.

8. Odszedł do Boga śp. Leszek Jerzy Jahns. "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!".

***

=======================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

          ZUZANNA TOMASZEWSKA

         córka Tomasza i Karoliny

        ***

          6 marca 2022 r.

          została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

         *******

==========================================

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6 marca 2022

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia i czynienia dobra.

    Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu się od zabaw i innych działań sprzecz-

    nych z  pokutnym charakterem tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary, wielkopostnego

     wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.50

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela ............... 8.30

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii przeżyjemy10-12 kwietnia 2022 r. Nauki

    wygłosi o. Mateusz Stachowski OFM Conv. /franciszkanin/.

5. Parafia greckokatolicka w Ostródzie i Ostródzkie Forum Współpracy Chrześcijan

    zaprasza 9 marca 2022 /w środę/ o godz. 17.00 do cerkwii Ofiarowania NMP na

    nabożeństwo modlitewne w intencji zakończenia walk na Ukrainie i pomocy dla \

    uchodźców.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 8 zł oraz

    "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

7. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30. Za tydzień

     zapraszamy kandydatów do bierzmowania.

8. Za tydzień w niedzielę "Ad gentes" Kościół w Polsce obchodził  Dzień Modlitwy, Postu

   i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy

   misjonarzom.

9. Na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie zebrano: niedziela 1.195 zł , środa popielcowa

   1.670 zł razem 2.865 zł.

10. We wtorek i środę Mszy św. nie będzie.

=======================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

          MAJA SKOLMOWSKA

         córka Kamila i Karoliny

        ***

          27 lutego 2022 r.

          została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

         *******

===================================

8. NIEDZIELA ZWYKŁA

27 lutego 2022

==================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli czterdziestodniowy

   okres  przygotowania paschalnego. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz.

  11.00 i 18.00. Poprzez obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

   pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się od spożycia

   mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej przeżyć okres Wielkiego

     Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .......... 17.30

 - GORZKIE ŻALE - niedziela .............. 8.30

3. Dziś rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem " Posłani, trzeźwi,

    wolni". W modlitwie wspólnotowej i osobistej pamiętajmy o tej szczególnie ważnej intencji.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 8 zł oraz "Mały

    Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł.

5. Dzisiaj spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30, wspólnoty Żywego

    Różańca po Mszy św. o godz.9.00.

6. W tym tygodniu przypada I piątek marca. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od

    godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.40.

7. W związku z apelem przewodniczącego KEP i zarządzenie Arcybiskupa Metropolity

    Warmińskiego modlimy się o pokój na Ukrainie oraz dziś i w środę popielcową

    wspieramy ofiary rosyjskiej napaści naszymi ofiarami do puszki.

***

===================================

7. NIEDZIELA ZWYKŁA

20 lutego 2022

==================================

1. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w ogólnokrajową modlitwę o pokój

    na świecie i w naszej Ojczyźnie na nocne czuwanie w kościele NP NMP w Ostródzie.

     Początek w sobotę 26 lutego o godz.21.00. Szczegóły programu na zewnętrznej tablicy

     ogłoszeń.

2. Od poniedziałku do piątku włącznie Mszy św. w dni powszednie nie będzie. W sprawach

    pilnych /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować się z Parafia św. Hiacyn-

    ty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498

3. Za energię i ogrzewanie rachunek 1090,48 zł.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o godz. 11.30.

6. Dziękuję za ofiary na cele budowlane.

***

            =======================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

              ======================================= 

          MATEUSZ ANTONIAK

          syn Andrzeja i Katarzyny

        ***

          13 lutego 2022 r.

          został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

         *******

===================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA

13 lutego 2022

==================================

1. Dzisiaj spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30.

2. Na energię i ogrzewanie zebraliśmy 867,2 zł, 337,5 dla sióstr w Szczytnie.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

3. Za tydzień spotkanie kandydatów do bierzmowania.

4. Za tydzień taca na cele budowlane.

5. Z okazji 100. urodzin Jadwigi Tankiewicz życzymy błogosławieństwa Bożego,

    zdrowie i potrzebnych łask na dalsze lata życia.

***

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.