DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU 

20 grudnia 2020

======================================

1. Przeżywamy ostatnie dni Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

   nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsu-

   mowujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i

   otwarcie na prawdziwie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. Jutro rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

    ten czas łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

    czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. W czwartek wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty

   obchód świąt Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielo-

    wiekową tradycją, post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o

    chrześcijańskim charakterze tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlit-

    wa, odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza, modlitwa za żywych

    i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed posiłkiem/. Msza św. Paster-

    ska o godz.22.00. Zaśpiewamy kolędy z "Promykami św. Moniki". 

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00, 11.30 i 

    16.00.

5. Zapraszamy na Mszę św. roratnią w czwartek o godz. 7.00, a po niej 

    ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami do godz.9.00.

6. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł. .

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

8.W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara

    dowolna na ogrzewanie kościoła. 

9. W środę Msza św. o godz. 16.30, a po niej od ok. godz. 17.00 zapra-

    szam do pomocy przy dekorowaniu choinek, szopki i kościoła na święta

    Narodzenia Pańskiego.

10. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi Archidiecezji Warmińskiej w naszej Parafii możliwe są następu-

     jące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. z modlitwą w intencji Parafian z

    danej części Parafii oraz specjalną modlitwą błogosławieństwa nad

   wszystkimi mieszkańcami danej ulicy i poświęcenie wody, którą można

   pokropić mieszkanie oraz śpiew kolęd. Wręczony zostanie list ks. Arcy-

   biskupa i omówione sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

11. Można zgłaszać wizyty u chorych, którzy chcą przed Świętami przy-

     stąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.

 

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.