DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

      Chciałbym krótko przedstawić historię mojego życia i powołania.

     Urodziłem się 15 maja 1967 roku w Dobrym Mieście w rodzinie 

Mieczysława i Moniki z d. Dobrenko. Wcześniej urodziły się siostry: 

Krystyna /1952/, Elżbieta-Grażyna /1955/ i Cecylia /1958/.

Zostałem ochrzczony w czerwcu 1967  w kościele Najśw. Zbawiciela

i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.

 

        Po Chrzcie św. z Mamą i chrzestnymi                      Andrzejek ma ok. 2 lata

 

      Ulubione zdjęcie w wieku ok. 5-6 lat                Z Mamą Moniką, początek lat 70-tych

   Mieszkaliśmy w trudnych warunkach, dopiero w grudniu 1970 r.

przeprowadziliśmy się do nowego domu, który pobudował mój

ojciec (z zawodu murarz).

   

     I Komunia św. maj 1976                              1988 klasa maturalna Technikum Mechaniczne

  Szkołę Podstawową nr. 2 i Technikum Mechaniczne ukończyłem

w Dobrym Mieście. Od jesieni 1980 r., w klasie VII, zostałem mini-

strantem,  a potem lektorem służąc w dobromiejskiej bazylice.

  W maju 1988 r. zdałem maturę i idąc za głosem powołania zgło-

siłem się na I rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym

Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Studia filozo-

ficzno- teologiczne połączone z formacją duchową odbyłem w

latach 1988 - 1994.

  Z rodzicami, chrzestną i szwagrem w Seminarium

  Wielkim wydarzeniem w moim życiu seminaryjnym była

pielgrzymka papieża Jana Pawła II w czerwcu 1991 r.,

poświęcenie nowego gmachu Seminarium i Msza św.

sprawowana przy stadionie "Stomilu" w Olsztynie.

        Msza św. sprawowana przez św. Jana Pawła II 6 czerwca 1991 - Komunia św.

     W trakcie studiów odbywałem praktyki katechetyczne w

Bartoszycach (Par. św. Alberta) i Olsztynie (Par. św. Józefa). 

    Ostatnią praktykę duszpasterską odbyłem w Wielkim Poście

1994 r. w Parafii św. Alberta w Szczytnie.

    4 czerwca 1993 r. przyjąłem święcenia diakonatu z rąk J.E.

Bpa prof. Juliana Wojtkowskiego w kaplicy Seminarium.

     Studia uwieńczyłem obroną pracy magisterskiej z teologii

ekumenicznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego /"Życie liturgiczne kościoła ewangelicko-augsbur-

skiego w Księstwie Pruskim w świetle dokumentu <Ustawa albo 

Porząd kościelny, Królewiec 1615.>"

      Natomiast święceń kapłańskich - prezbiteratu udzielił mi

J. E. Abp dr Edmund Piszcz w konkatedrze św. Jakuba w

Olsztynie.

    Prymicyjną Mszę św. sprawowałem 12 czerwca 1994 r. w

bazylice Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych w rodzin-

nym Dobrym Mieście

   Od 1 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1995 r. byłem wikariuszem

Parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupcu k/Reszla. Tam też by-

łem katechetą w Szkole Podstawowej nr 3, a w Parafii opieko-

wałem się ministrantami.

     Kolejne 5 lat (1 lipca 1995 r. " 30 czerwca 2000 r.) pełniłem

funkcję wikariusza Parafii św. Wojciecha w Mrągowie. Jako

katecheta uczyłem w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w

Mrągowie oraz przez rok w Szkole  Podstawowej nr 1.

    W pracy parafialnej sprawowałem opiekę nad Wspólnotą

Bożego Miłosierdzia, wspólnotą Odnowy w Duchu św. "Zwia-

stowanie", Oazą Dzieci Bożych i byłem duszpasterzem dzieci.

    Przez ostatnie pół roku podjąłem się w tworzenia (z sali b.

szkoły) kaplicy filialnej św. Faustyny w Polskiej Wsi k/ Mrą-

gowa.

    Tak w czasie studiów jak i w okresie kapłaństwa starałem

się uczestniczyć czynnie w życiu kościoła, dlatego uczestniczy-

łem w spotkaniach organizowanych przez wspólnotę z Taize

(Monachium, Warszawa i Barcelona) i Światowych Dniach

Młodzieży w Paryżu, pielgrzymowałem także do Rzymu i

Medjugorje.

    W połowie czerwca 2000 r. otrzymałem propozycję two-

rzenia nowej parafii i budowy kościoła w Kajkowie. Po

wahaniach i przemyśleniu tej propozycji z wielkimi oba-

wami, ale pełny ufności w Bożą Opatrzność i będąc posłusz-

ny woli ks. Arcybiskupa, odpowiedziałem pozytywnie. Na

moją prośbę nowa Parafia otrzymała jako patronkę św.

Monikę z Tagasty, która odtąd stała się szczególną

naszą orędowniczką.

     1 lipca 2000 r. powstała Parafia św. Moniki w Kajkowie,

a ja stałem się jej pierwszym proboszczem. W lutym 2001 r.

ukończyłem dwuletnie studia pomagisterskie uzyskując tytuł

licencjata rzymskiego na Wydziale Teologii Uniwersytetu

Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Tworzę razem z wier-

nymi naszą Parafię i cieszę się z naszej coraz piękniejszej

świątyni. Od jesieni 2008 roku podjąłem studia doktoranckie

na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.

     24 sierpnia 2016 Abp Wojciech Ziemba mianował mnie

wicedziekanem Dekanatu Ostróda I - wschód.

   W Wielki Czwartek 29 marca 2018 r. podczas Mszy Krzyż-

ma Świętego w bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie

Abp Józef Górzyński Metropolita Warmiński mianował mnie 

kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście.

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.