DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 29 IV 2012 

     

1. IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi

   Kościół jako Niedzielę Dobrego Pas-

   terza. Prośmy Jezusa - Najwyższego

   Pasterza - o dobrych pasterzy dla Koś-

   cioła. Módlmy się o nowe powołania

    kapłańskie.

2. We wtorek rozpoczniemy maj - miesiąc

   radosnej modlitwy za wstawiennictwem

   Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na na-

  bożeństwa majowe:

 * 1 V o godz. 17.30 pod kapliczką NMP z Lourdes (o przygotowanie

    proszę Żywy Różaniec)

 * w dni powszednie o godz. 17.30

 * niedziele o godz. 8.20

 * czwartki o godz. 19.15 pod krzyżem przy ul. Świetlińskiej

3. Zapraszamy we wtorek o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski - wspólną

    modlitwę za przyczyną Matki Bożej z dziękczynieniem w I rocznicę

    beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

 4. W środę dzień flagi narodowej. Poprzez wywieszenie biało-czerwo-

    nej wyraźmy nasz szacunek dla tych, którzy pod tą flagą ginęli dla

    Ojczyzny i bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

5. W czwartek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze według porząd-

    ku niedzielnego.

6. W piątek przypada I piątek miesiąca. Do chorych udam się po godz.

    9.00. Okazja do spowiedzi od 17.20.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"wraz 

    z płytą DVD (7zł) oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4zł.

8. III zapowiedź przedmałżeńska:

  - Beata Martyniak, panna z naszej Parafii i Paweł Łukasz Jakubczyk,

     kawaler z Parafii MB Częstochowskiej w Liwie.

    Polecam narzeczonych naszej modlitwie. Ktokolwiek wiedziałby o

   przeszkodach zachodzących między tymi osobami w sumieniu jest

   zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 IV 2012 

     

1. Dzisiaj obchodzimy niedzielę biblijną.

    „Kościół domem budowanym przez mi-

    łość” – to hasło towarzyszy tegorocznej

    Niedzieli Biblijnej i Tygodniowi Biblijne-

    mu, które będziemy przeżywać od 22 do

    28 kwietnia.

2. Zapraszamy w środę o godz. 21.00 na

    Apel Jasnogórski - wspólną modlitwę

    za przyczyną Matki Bożej.

3. Dziś spotkanie kl. II i III gimn.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińs-

    kim" oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

5. II zapowiedź przedmałżeńska:

  - Beata Martyniak, panna z naszej Parafii i Paweł Łukasz Jakubczyk,

     kawaler z Parafii MB Częstochowskiej w Liwie.

   Polecam narzeczonych naszej modlitwie. Ktokolwiek wiedziałby o

  przeszkodach zachodzących między tymi osobami w sumieniu jest

  zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. Bóg zapłać za ofiary na budowę kościoła.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15 IV 2012 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

     

1. W II Niedzielę Wielkanocną przeżywamy

    Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez któ-

   re uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Oj-

   ciec objawił nam w swoim Synu. O ob-

   chodzenie tego święta prosił Jezus przez

   św. s. Faustynę. W dniu dzisiejszym ofiary

   z tacy będą przeznaczone na cele Caritas

   naszej Archidiecezji. 

2. Dziś  możemy uzyskać odpust zupełny

    pod zwykłymi warunkami, a więc: -być w

   stanie łaski uświęcającej; -przystąpić do Komunii św.; -odmówić

   Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

3. W poniedziałek i wtorek Msza św. o godz. 9.00.

4. Zapraszamy w środę o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski - wspól-

    ną modlitwę za przyczyną Matki Bożej.

5. Za tydzień spotkanie kl. II i III gimn.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińs-

    kim" w cenie 4 zł.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

  - Beata Martyniak, panna z naszej Parafii i Paweł Łukasz Jakubczyk,

     kawaler z Parafii MB Częstochowskiej w Liwie.

   Polecam narzeczonych naszej modlitwie. Ktokolwiek wiedziałby o

 przeszkodach zachodzących między tymi osobami w sumieniu jest

 zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Za tydzień ofiary z tacy na budowę kościoła.

.

   

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Przez sakrament Chrztu św. do Kościoła

został włączony 9 kwietnia 2012 r.

 LEON CHIEMELA

UMEJIEGO

   

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Przez sakrament Chrztu św. do Kościoła

zostali włączeni 8 kwietnia 2012 r.

 KAROL CICHEWICZ

JULIA SKIERMAN

WIKTORIA SKOLMOWSKA

NATALIA WASILEWICZ

 

Szczęść Boże!

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 8 IV 2012 

     

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi

    Alleluja! wyznając największą prawdę na-

    szej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż

    zmartwychwstał. Dziś jeszcze Msza św. o

    godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św.

    o godz. 9.00 i 11.30.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Mi-

    łosierdzia Bożego, poprzez które uwielbia-

    my miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił

    nam w ofierze swojego Syna. O obchodze-

    nie tego święta prosił Jezus przez św. s. Faustynę. W tym dniu ofiary

    z tacy będą przeznaczone na cele Caritas naszej Archidiecezji. Od

   Wlk. Piątku do  soboty zapraszamy na nowennę przed Świętem Miło-

   sierdzia. W dni powszednie po wieczornej Mszy św.

4. Zapraszamy w środę o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski - wspólną

    modlitwę za przyczyną Matki Bożej.

5. Do nabycia są:"Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim" w

     cenie 4 zł.

6. W sobotę Msza św. o godz.17.00.

7. Parafia św. Jana Bosko zaprasza w sobotę o 18.30 na powtórne

    przedstawienie Misterium Męki Pańskiej.

8. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować

    kościół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii

    Hóflich za czuwanie nad kościołem i zaangażowanie w porządki, za

    troskę: o obrusy i bieliznę liturgiczną p.Teresie Horbajczuk, o szaty li-

    turgiczne p. Lidii Kowalskiej. Szczególnie dziękuję Służbie Liturgicz-

    nej i Szafarzowi za pomoc w liturgii i czuwania. Za prowadzenie mod-

    litw dziekuję wspólnocie Żywego Różańca i innym osobom. Dziękuję

    uczestnikom procesji.

9. Dziękuję za ofiary na budowę kościoła i fundusz porządkowy.

.od 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

od 14.00-17.00 adoruje Żywy Różaniec

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:

10.00      12.00     14.00     16.00

18.30 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania

do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

6.30 Msza św.rezurekcyjna

11.30 Msza św. chrzcielna

.............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00 i 11.30

NIEDZIELA PALMOWA

CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ - 1 IV 2012 

     

 1. Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy

    Wielki Tydzień - czas przeżywania

    wielkich wydarzeń naszej wiary.

    Niech te dni będą pełne skupienia i

    modlitwy. Po Mszach św. będą zbie-

    rane ofiary na kwiaty i dekoracje do

    Grobu Pańskiego.

2. Zapraszamy jutro, 2 kwietnia, o godz.

   21.00 na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski - wspólną modlitwę

   za przyczyną  Matki Bożej i bł. Jana Pawła II w 7 rocznicę jego naro-

   dzin dla nieba.   

4. W Wlk. Piątek przypada I piątek kwietnia. Do chorych ks. Proboszcz

   uda się po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi pół godziny przed nabo-

   żeństwem wieczornym. Można zgłaszać chorych,którzy pragną pojed-

  nać się z Bogiem i przyjąć Komunię św. przed świętami Wielkiej Nocy.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz "Mały

     Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4zł.

6. Do nabycia w cenie 2,5zł są paschaliki wielkanocne na Wigilię Zmart-

    wychwstania w Wielką Sobotę i śniadanie wielkanocne.

7. PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO NA STRONIE GŁÓWNEJ

V NIEDZIELA WLK. POSTU - 25 III 2012 

     

 1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w

     którym przeżywamy tajemnicę męki i śmierci na-

    szego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy te dwa

    tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Mi-

    łosierdzia.

 2. Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    - dla dorosłych............ 17.30.

  - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................8.15.

3. W piątek, 30 marca, zapraszamy na  DROGĘ KRZYŻOWĄ ulicami

   Ostródy, która wyruszy z kościoła NPNMP do kościoła św. Dominika

   Savio o godz. 20.00. Zabierzmy ze sobą świece. Bliższe informacje

   na plakacie w przedsionku.

4. Parafia św. Jana Bosko zaprasza w sobotę o 18.30 na Misterium Mę-

    ki Pańskiej.

5. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Ty-

    dzień – czas przeżywania wielkich wydarzeń naszej wiary. Podczas

    Mszy św. poświęcenie palm i czytanie Pasji – opisu Męki Pańskiej.

6. Dzisiaj i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

     Pańskiego.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."w cenie 4 zł.

8. W poniedziałek i wtorek oraz piątek i sobotę Mszy św. /rekolekcje w

     Uniecku/ nie będzie.

9. Grupa modlitewna „ W drodze „ organizuje trzydniową pielgrzymkę

    autokarową  do Wilna w terminie 13 - 15 kwietnia 2012 r. Koszt to

    350zł. 

10. W dniu dzisiejszym udajemy się na  XI  Wielkopostną Pielgrzymkę

    Pokutną do sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w Glo-

    towie. Wyjazd o 12.45 sprzed kościoła. 

IV NIEDZIELA WLK. POSTU - 18 III 2012 

     

 1. W  czasie  Wielkiego  Postu  nawracamy się do

     Chrystusa, pokutujemy oraz słuchamy Słowa Bo-

     żego i kształtujemy w jego świetle nasze życie.

 2. Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    - dla dzieci ................. 16.45

    - dla dorosłych............ 17.30.

  - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................8.15.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."w cenie 4 zł.

4. W poniedziałek,wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie.

5. Bóg zapłać za ofiary na budowę kościoła. W tym tygodniu firma Sol-

    war wykonała dodatkowe 2 odwierty i instalację ogrzewania podło-

    gowego w zakrystii. Pozostało jeszcze wykonanie wylewki.

6. Zapraszamy 25 marca, w niedzielę, na tradycyjną  XI  Wielkopostną

    Pielgrzymkę Pokutną do sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakra-

    mentu w Glotowie. W  programie  droga  krzyżowa  na Kalwarii War-

    mińskiej i wspólna modlitwa oraz śpiew. Wyjazd o 12.45 sprzed koś-

    cioła.  Koszt wyjazdu to 20 zł.  Proszę chętnych o zapisywanie się w

    zakrystii u szafarza lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

7. W ubiegłym tygodniu odszedł do Boga śp. Piotr Szymański. W jego

    intencji odmówmy: "Wieczny odpoczynek...".

ODSZEDŁ DO BOGA

     

 

PIOTR

SZYMAŃSKI

zmarł 11 marca 2012 r.

w wieku 83 lat

  

Pogrzeb 14 marca 2012 r.

ok. 11.00 czuwanie modlitewne

12. 00 Msza św. pogrzebowa

III NIEDZIELA WLK. POSTU - 11 III 2012 

     

 1. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem,

    który naucza i podnosi nas z grzechów są

    rekolekcje wielkopostne, które rozpoczy-

    namy w dniu dzisiejszym w naszej Parafii.

    Prośmy o dary Ducha św. dla rekolekcjo-

    nisty - ks. Wiesława Zagórowskiego  

    P r o g r a m :

    PONIEDZIAŁEK  12 III 2012

11.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

16.45 MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA DZIECI 

18.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

    WTOREK 13 III 2012

11.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

16.45 MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA MŁODZIEŻY

18.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

                 ***
    SPOWIEDŹ ŚW.: ok. 25 MIN. PRZED MSZĄ ŚW.

2. Przez dni rekolekcji dzieci i młodzież odbiera pamiątkowe karteczki

    u ministrantów.

3. Zapraszam na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

    żyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    - dla dzieci ................. 16.45

    - dla dorosłych............ 17.30.

  - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................8.15.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 4 zł.

5. W piątek i sobotę Mszy św. nie będzie.

6. Za tydzień ofiary z tacy na budowę kościoła.

7. Zapraszamy 25 marca, w niedzielę, na tradycyjną  XI  Wielkopostną

    Pielgrzymkę Pokutną do sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakra-

    mentu w Glotowie. W  programie  droga  krzyżowa  na Kalwarii War-

    mińskiej i wspólna modlitwa oraz śpiew. Wyjazd o 12.45 sprzed koś-

    cioła. Koszt wyjazdu to 20 złotych. Proszę chętnych o zapisywanie się

    w zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

 

 REKOLEKCJE

  W  I  E  L  K  O  P  O  S  T  N  E

***

11-13 MARCA 2012

            NIEDZIELA 11 III 2012  

     9.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

   11.30 MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA DZIECI

          

           PONIEDZIAŁEK 12 III 2012

      11.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

      16.45 MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA DZIECI

      18.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

          

           WTOREK 13 III 2012

     11.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

     16.45 MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA MŁODZIEŻY

     18.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

..............................................................................

SPOWIEDŹ ŚW.

OK. 25 MIN. PRZED MSZĄ ŚW.

.............................................................................

NAUKI GŁOSI

KS. WIESŁAW ZAGÓROWSKI

Z PARAFII ŚW.  JÓZEFA W OLSZTYNIE

II NIEDZIELA WLK. POSTU - 4 III 2012 

     

 1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy,

   pokuty, nawrócenia i czynienia dobra. Dla dzie-

   ci są jeszcze skarbonki jałmużny wielkopostnej.

 2. Zapraszam na nabożeństwa,poprzez które pra-

   gniemy głębiej przeżyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    - dla dzieci ................. 16.45

    - dla dorosłych............ 17.30.

  - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................8.15.

 3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłań-

    cem Warm." w cenie 4 zł.

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczniemy za tydzień w 

    III Niedzielę Wielkiego Postu - 11 marca. Nauki wygłosi ks. Wiesław

    Zagórowski z Olsztyna.

5. II niedziela Wielkiego Postu jest szczególnym czasem modlitwy i du-

    chowej bliskości z misjonarzami, jest okazją do czynów pokutnych

    podejmowanych w intencji misjonarzy i misyjnego dzieła Kościoła.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na 2100 polskich misjonarzy głoszą-

     cych Dobrą Nowinę w 96 krajach świata.

6. Dzisiaj poświęcę witraże upamiętniające dwa wydarzenia z historii

    naszej Parafii: wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego

    oraz konsekracja naszego kościoła. Fundatorami tych witraży są:

    Bożena i Waldemar Krześniak. Bóg zapłać !

I NIEDZIELA WLK. POSTU - 26 II 2012 

     

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy,

    pokuty, nawrócenia i czynienia dobra. Przypo-

    minamy także o bezwzględnym powstrzymaniu

    się od zabaw i innych działań sprzecznych z

    pokutnym charakterem tego kresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych posta-

    nowień w duchu wiary, wielkopostnego wyrzeczenia. Zachęcamy do

    podjęcia jałmużny wielkopostnej. Dla dzieci są skarbonki jałmużny

    wielkopostnej.

3. Zapraszam na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

    żyć okres Wielkiego Postu :

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

   - dla dzieci ................. 16.45

   - dla dorosłych............ 17.30.
- GORZKIE ŻALE - niedziela ...................8.15.

4. W tym tygodniu przypada I piątek marca. Do chorych udam się po

     godz. 9.00; okazja do spowiedzi od godz. 17.30

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św, o godz. 9.00.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz " Mały

     Gość Niedzielny" w cenie 4 zł.

7. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczną się w III Niedzielę

    Wielkiego Postu - 11 marca. Nauki wygłosi ks. Wiesław Zagórowski z

    Olsztyna.

  SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

 
  

MIŁOSZ TUSZYŃSKI

 

5 lutego 2012 r.

  
przez Chrzest św.
 
został przyjęty do wspólnoty Kościoła
 

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 II 2012 

    

1. 11 lutego, w sobotę, we wspomnienie Matki Bo-

    żej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Cho-

    rego. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 będziemy

    modlili się za chorych, będę także udzielał sakra-

   mentu namaszczenia wszystkim pragnącym umoc-

   nienia łaską w czas choroby lub starszego wieku. 

 2. W naszej parafii zakończyła się wizyta duszpa-

     sterska zw. kolędą. Dziękuję wszystkim za goś-

   cinność, życzliwość, a także za materialną troskę o parafię w myśl

   piątego przykazania kościelnego: „Troszczyć się o potrzeby wspól-

   noty Kościoła" – Bóg zapłać! Jeśli jakaś rodzina nie była obecna

   podczas kolędy może zgłosić chęć przyjęcia kapłana umawiając

   się indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie - telefon kom. 0 600

   939 159.

3. Za tydzień spotkanie klas II i III gimn. po Mszy św. o godz.11.30.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    4 zł.

5. Dziękuję za pomoc tym Parafianom, którzy pomogli w rozbieraniu

    dekoracji świątecznych w kościele.

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 I 2012 

    

1. W dniu dzisiejszym podczas i po Mszy św. o

    godz. 11.30  wystąpi ze śpiewem kolęd zes-

    pół "Dybzaki" z Gierzwałdu.

2. Rozpoczął się już czas Modlitwy o Jedność

    Chrześcijan pod hasłem „Przemienieni przez

    zwycięstwo Jezusa Chrystusa”  (por.1 Kor 15,

    51-58). W tym roku nabożeństwo ekumenicz-

   ne odbędzie się także po raz drugi w naszym kościele.

                                       17 STYCZNIA 2012 – WTOREK

   Kościół św. Moniki, godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

    Przewodniczy: Ks. Andrzej Ciućkowski, proboszcz

    Homilia: Ks. Radosław Kondraciuk, proboszcz prawosławnej parafii

                                                                    w Ornecie

3. W niedzielę 22 stycznia o godz. 14.00 zapraszamy wszystkie dzieci

    z Kajkowa na zabawę choinkową do hotelu "Sajmino". Prosimy ro-

    dziców o przygotowanie i przyniesienie ze sobą ciasta i słodyczy.

    Dzieci zapraszam do konkursu na najlepsze przebranie. Można tak-

    że przynieść płyty CD z muzyką.

4. Zapraszamy dziś na VIII Ostródzki Koncert Kolęd i Pastorałek "Za-

   śpiewajmy Dzieciątku" o godz. 15.30 do kościoła NP NMP w Ostró-

   dzie.

5. Plan kolędy - odwiedzin duszpasterskich rodzin katolickich w dziale

     ostatnio dodane. Od poniedziałku Msze św. w czasie kolędy o godz.

    10.00. W sobotę i wtorek Mszy św. nie będzie.

6. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

7. Bóg zapłać za ofiary na budowę kościoła.

  25-LECIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

- 8 I 2012

 

***

IRENA I JERZY

STĘPKOWSCY 

8 stycznia 2012

złożyli Bogu dziękczynienie

i odnowili przysięgę małżeńską

 

Szczęść Boże Jubilatom!

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 8 I 2012 

    

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjań-

    ską godność i jednocześnie wskazuje na na-

    szą wielką godność wybranych przez Ojca do

    zbawienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za

    łaskę Chrztu św., którą nas obdarzył. Kończy-

    my okres Narodzenia Pańskiego.

2. W niedzielę 15 stycznia podczas i po Mszy św.

     o  11.30  wystąpi  ze  śpiewem  kolęd  zespół

     "Dybzaki" z Gierzwałdu.

3. Rozpoczął się w  naszym regionie czas Modlitwy o Jedność Chrześ-

  cijan pod hasłem „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”  

  (por. 1 Kor 15,51-58). W tym roku nabożeństwo ekumeniczne odbę-

  dzie się także po raz drugi w naszym kościele.

                                       17 STYCZNIA 2012 – WTOREK

   Kościół św. Moniki, godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

    Przewodniczy: Ks. Andrzej Ciućkowski, proboszcz

    Homilia: Ks. Radosław Kondraciuk, proboszcz prawosławnej parafii

                                                                    w Ornecie

4. W niedzielę 22 stycznia o godz. 14.00 zapraszamy wszystkie dzieci z

    Kajkowa na zabawę choinkową do hotelu "Sajmino".

5. Plan kolędy - odwiedzin duszpasterskich rodzin katolickich w dziale

     ostatnio dodane. Od poniedziałku Msze św. w czasie kolędy o godz.

    10.00. W soboty Mszy św. nie będzie.

6. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

7. Za tydzień ofiary z tacy na budowę kościoła.

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.